Navigation


Ergebnis zur Suche nach HKSCS

Zu der Abkürzung «HKSCS» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
HKSCS Hong Kong Supplementary Character Set - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 AGFMB   ECSS   NICA   cur   LDIP   NLM   CCCB   LDUP   TCP   ASU