Navigation


Ergebnis zur Suche nach LMBCS

Zu der Abkürzung «LMBCS» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
LMBCS Lotus Multibyte Character Set - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 PLEDM   ABS 5   CFP   TKZULV   IWF   FOLED   D.A.D.   RLMT   CONTU   CES