Navigation


Ergebnis zur Suche nach NBFCP

Zu der Abkürzung «NBFCP» konnten 1 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
NBFCP NetBIOS Frames Control Protocol - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 SCLM   e   WFP   JMS   NDTP   LRC   RMS   OOA   OOPS   OPP