Navigation


Ergebnis zur Suche nach RBAC

Zu der Abkürzung «RBAC» konnten 2 Entsprechungen gefunden werden

LangformBeschreibungKategorie
RBAC Role Based Access Control - IT & Elektro
RBAC Role Based Access Control - IT & Elektro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Abkürzungen aus unserer Datenbank:
 SIPO   VDS   TSM   b&W   DFS   PLMN   AND   LPM   IDP   HABITAT